Szerzőinkről
SZERZŐINKRŐL

A. Gergely András: társadalomkutató, az MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont tudományos igazgatója, az ELTE Kulturális Antropológia Társaság elnöke. Kutatási terület: etnoregionális kérdések, politikai antropológia, városantropológia, populáris kultúra a Maghrebben.

Alden, Chris: A London School of Economics oktatója, számos könyvet írt az ázsiai-afrikai kapcsolatokról.

Andrássy György: egyetemi tanár, PTE ÁJK Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék Kutatási terület: A jó kormányzat eszméje: dilemmák a XXI. század elején, Nyelvek és nyelvi jogok: nemzeti és nemzetközi nyelvi jog, Nemzeti kultúrák és európai integráció: a közösségi jog nyelvi kulturális dimenziója

Antal Attila: jogász, politikai szakértő, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Energiaklub

Arowolo, Bernadett: rajz és művészettörténet tanár, SZTE JGYTFK, rajz-művészettörténet tanszék, művelődésszervező szak. Kutatási terület: afrikai témák feldolgozása, az afrikai kultúra megismertetése, továbbadása a képzőművészet segítségével.

Aubert Antal: tanszékvezető, PTE TTK Földrajzi Intézet Igazgatója. Kutatási terület: szociálgeográfia, turizmus földrajza

Bagi Judit: politológus, szociológus hallgató, projekt asszisztens, IDResearch Kft.

Bajusz Klára: egyetemi docens, PTE FEEK Andragógia Intézet Tanszék, Az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottság tagja, titkára.

Balázs Judit: közgazdász, tanszékvezető, Nyugat-Magyarországi Egyetem Gazdálkodási Kar Világgazdaságtan Tanszék. Kutatási terület: társadalmi-gazdasági kérdések vizsgálata különösen a mai Dél-Afrikában, Kongó Köztársaságban, Egyiptomban, Kenyában, és Tanzániában; fegyverkezés és Afrika; és diplomáciai feladatok, konfliktuskezelés.

Bánáti Áron: politológus, nemzetközi fejlesztéspolitikai szakértő, kutatási asszisztens IDResearch Kft.

Bárdi László: sinológus, egyetemi docens, a PTE TTK Ázsia Központ tudományos tanácsadó testület elnöke

Béli Gábor: egyetemi docens, PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék Kutatási terület: magyar jogtörténet

Benedek Elek (1859-1929): újságíró, író, meseíró, országgyűlési képviselő, a magyar gyermekirodalom megteremtője.

Benkes Mihály: tanszékvezető egyetemi docens az ELTE TáTK Politikai Tudományok Tanszékén. Kutatási terület: új- és legújabbkori egyetemes történelem; az Európán kívüli jelenkori politikai történet (Fekete-Afrika, Dél-Kelet-Ázsia); nemzetközi kapcsolatok elmélete és politikai története.

Berczeli Gábor: történész, Robert Schumann Intézet (projektvezető), az ELTE Afrikanisztikai Oktatási Program előadója. Kutatási terület: Nyugat- és Dél Afrika története, Asanti, a Brit Birodalom a 19-20. században.

Besenyő János: őrnagy, a Magyar Honvédség hivatásos állományú főtisztje (MH HEK, NATO Kiválósági Központ). Kutatási terület: afrikai válságkezelési műveletek elmélete és gyakorlata, a kontinensen folytatott békefenntartó, békekikényszerítő és béketámogató műveletek, kiemelten Nyugat-Szahara és Darfúr kérdése.

Biernaczky Szilárd: néprajzkutató, egyetemi előadó az ELTE-n, a Mundus Kiadó igazgatója. Kutatási terület: általános afrikanisztika, speciálisan: afrikai szájhagyományok összehasonlító vizsgálata (mesei, költészeti, és főleg hősepikai korpusz – Az Afrikán-kívüli folklórkincsek korparatisztikai elemzésekbe való bevonásával), a szájhagyományozott történelem kutatása (kutatástörténet, vizsgálati módszerek kérdése, az afrikanisztikai folklorisztika és az oral history research közötti tudományközi kapcsolatok).

Bodnár Előd: nemzetközi kapcsolatok szakreferens, okleveles politológus

Bokor László: geográfus, Ph.D. hallgató, Pécsi Földtudományok Doktori Iskola

Borbély Emese: közgazdász, a Budapesti Műszaki Főiskolán tanársegéd, a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem Ph.D. hallgatója. Kenyában dolgozott önkéntesként, a TAITA Alapítvány Afrikai Gyermekekért elnöke. Kutatási terület: etikus finanszírozás, vállalatok társadalmi felelősségvállalása, mikrohitel/finanszírozás

Borsos Árpád: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett oklevelet. A Pécsi Tudományegyetem TTK Földtudományok Doktori Iskolában szerzett PhD tudományos fokozatot.

Borsos Balázs: néprajzkutató, geológus, filmrendező, MTA Néprajzi Kutatóintézete, tudományos igazgató-helyettes. Kutatási terület: Afrika néprajzi megismerése.

Brauer-Benke József: néprajzkutató, doktorandusz, ELTE, BTK Európai etnológia doktori program. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, az ELTE Afrikanisztikai Oktatási Program előadója. Kutatási terület: népi hangszerek

Bumberák Maja: A Greenpeace Magyarország munkatársa

Búr Gábor: történész, egyetemi docens, ELTE, BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Az Afrika Tanulmányok folyóirat főszerkesztője. Kutatási terület: Afrika gyarmatosítása a 19-20. században, dekolonizáció, a mai Afrika politikai viszonya, Dél-Afrika

Búr Gábor: történész, egyetemi docens, ELTE, BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Kutatási terület: Afrika gyarmatosítása a 19-20. században, dekolonizáció, a mai Afrika politikai viszonya, Dél-Afrika

Csapó Zsuzsanna: egyetemi adjunktus, PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Csatádi Katalin: etológus, Magyarországi Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület társelnöke

Csefkó Tamás: informatikus, több mint egy évtizede vesz részt a Humanista Mozgalom tevékenységében. 2004-ben járt először Libériában, azóta évente kétszer-háromszor tölt ott hosszabb időt. Itthon is aktív szervezője az Afroid Egyesület munkájának.

Cseresnyés Ferenc: egyetemi docens, PTE ÁJK

Cséke Zsolt: filmrendező, operatőr, író

Csizmadia Sándor: a Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének és a PTE BTK Politikai Tanulmányok tanszékének oktatója. Egyetemi tanár, a filozófiatudományok kandidátusa, a politikatudomány habilitált doktora. A pécsi Afrika Kutatóközpont vezetője. Kutatási területe: Maghreb-országok, Francia Nyugat-Afrika, elefántcsontparti polgárháború.

Dávid Ferenc: történész, PTE BTK

de Haas, Hein: a Nemzetközi Migrációs Intézet tudományos főmunkatársa, az Oxfordi Egyetem Nemzetközi Fejlesztés Tanszékének oktatója

Domaniczky Endre: történész, jogász (Ph.D.), a nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának tagja. Kutatási terület: a közigazgatás és civil szektor kapcsolatrendszerei, magyar önszerveződés-történet, magyar nagybirtokrendszer története. Közigazgatási joggal kapcsolatos kutatásait 2009-ben Magyary Zoltán Díjjal ismerték el.

Dornbach Mária: német-spanyol nyelv és irodalom szakos, néprajzkutató, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hispanisztika Tanszék. Kutatási terület: Afroamerikai vallási szinkretizmus.

Dövényi Zoltán: a földtudományok doktora (D.Sc.), a PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének tudományos tanácsadója.

Ejalu, William: jogász, Ph.D aspiráns ELTE Jogi és Politikai Tanulmányok Tanszék. Kutatási terület: fejlesztési lehetőségek Afrikában és posztkonfliktusos területeken, emberi jogok, nemzetközi kereskedelmi és büntetőjog.

Erdei Nikolett: okleveles politológus

Erdősi Ferenc: emeritus tudományos tanácsadó – MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs. Kutatási terület: városklíma, mikroklíma, városföldrajz, kommunikáció és térszerkezet; Magyarország közlekedése és távközlése; Kelet-Európa közlekedése; Kína és a harmadik világ távközlése, iparföldrajz

Eyassu, Tadesse (Etiópia): pszichológiát, szociológiát tanult, nemzetközi tanulmányokból doktorált a Corvinus Egyetemen. A Magyar-Etióp Baráti Társaság elnöke.

Fabényi Júlia: művészettörténész, a Baranya Megyei Múzeumok igazgatója

Fekete Mária: tanszékvezető - helyettes, habilitált egyetemi docens a PTE BTK Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszékén

Fischer Ferenc: egyetemi tanár, intézetigazgató, az MTA doktora, dékán - PTE BTK. Kutatási terület: Az európai hatalmi rivalizálás dél-amerikai dimenziója a XX. század első felében. A globális bipoláris nemzetközi rendszer, a hidegháború nagy kríziseinek vizsgálata XX. sz.-i egyetemes történelem és geopolitikai összefüggések térképészeti ábrázolása.

Fodor Erika: diplomata, szakmai főtanácsadó, Külügyminisztérium nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Főosztály. Kutatási terület: fejlesztés-politika, afrikai országok a nemzetközi kapcsolatokban, EU-AU kapcsolatai, magyar-afrikai külkapcsolatok, diplomáciatörténet, nemzetközi szervezetek segélypolitikája Afrikában, Európai Unió afrikai kapcsolatai.

Gábris Gyula: geográfus, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, igazgatóhelyettes, ELTE TTK Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék, a Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja. Kutatási terület: Afrika természetföldrajza, különösen a száraz területek (sivatagok-félsivatagok) felszínalakulása, természeti viszonyai, átalakulása társadalmi hatásokra (elsivatagosodás).

Galácz András: geológus-paleontológus, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE, TTK Őslénytani Tanszék, a Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja. Kutatási terület: Afrikai mezozoós és kainozoós cephalopodák őslénytani vizsgálata.

Galántha Márta: régész (1979-1987) József Attila Tudományegyetem. 1987 és 2004 között férjével, James H. Wade-del Nigériában élt és dolgozott. Kutatási terület: Férjével közös antropológiai munkásságuk az anyagi kultúra és a rítusok kérdéseire terjed ki elsősorban a Mandara hegység csádi nyelvet beszélő fali népcsoportja, illetve a szomszédos népek körében.

Gálosi-Kovács Bernadett: egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes, PTE TTK Általános és Alkalmazott Környezetföldrajzi Tanszék. Kutatási terület: Környezetvédelem érvényesítése és érvényesülése a hazai területfejlesztési politikában. A környezetfejlesztés területi dimenziói. Megújuló energiaforrásokra alapozott fenntartható térségfejlesztés.

Glied Viktor: történész, politológus, a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola Politológia Program doktorjelöltje. Kutatási menedzser az IDResearch Kutatási és Képzési Kft-nél. Az Afrika Tanulmányok szerkesztője. Kutatási terület: ökopolitika, környezetvédelem, civil szervezetek. Speciálisan: klímapolitika, klímatárgyalások, globális és regionális környezeti konfliktusok.

Gosztola Judit: végzős esztétika-magyar szakos hallgató a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

Grünhut Gábor: jogász, Ph.D. hallgató a Pécsi Tudományegyetem  Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi- és Európajogi Tanszékén. Kutatási terület: nemzetközi vízjog. Speciálisan: a Tisza-folyón ökológiai katasztrófát okozó cianidos vízszennyezés.

Grünhut Zoltán: Ph.D., Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola Politológia Program. Kutatási terület: Izrael, izraeli-palesztin konfliktus, zsidóság története, zsidó közösségek a világban, Közel-Kelet.

Gulyás Gáspár: követ, tanácsos, misszióvezető-helyettes, Gambia Bécsi Állandó ENSZ képviselete. Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte, számos vezető gazdasági pozícióban dolgozott Magyarországon és a fejlődő világban. Kutatási terület: a biztonságpolitika és a régió kockázatainak globális elemzése.

Gúti Erika: Nyelvész, a PTE Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanársegédje.

Háló Krisztián: okleveles politológus

Harsányi Iván: Történész, professor emeritus, egyetemi tanár. Kutatási terület: Spanyolország és Portugália története, az Európai Unió története.

Horváth Beáta: néprajzkutató, antropológus

Hatvani Zsolt: jogász, főiskolai és egyetemi előadó

Hetényi Soma Ambrus: politológus, okleveles biztonságpolitikai szakértő, egyetemi oktató, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az ELTE Afrikanisztikai Oktatási Program előadója. Kutatási terület: Fekete-Afrika fegyveres konfliktusai a 20. század második felében.

Horváth Norbert: a Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója. Gyakornok a Századvég Politikai Elemzések Központjánál. Kutatási terület: ökopolitika, speciálisan a magyar környezetvédelmi szakpolitika, a hazai ökológiai konfliktusok elemzése továbbá nemzetközi környezetvédelmi konfliktusok, problémák tanulmányozása.

Hyden,Goran: afrikanista, a politikatudományok professzora, University of Florida. Kutatási terület: fejlesztéspolitika, politikai gazdaságtan, fenntartható fejlődés

Illés Zoltán: arabista, szakterülete az észak-afrikai modern irodalom, a Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok doktori iskola hallgatója.

Jagadics Péter: hadnagy, Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj Víztisztító Század

Jasper Kata: egyiptológus, antropológus; ELTE BTK Egyiptológia – Kulturális Antropológia

Joó Zsófia: politológus hallgató az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán. 2007-ben végezte el az ELTE Bölcsészettudományi Karán az Afrikanisztika Oktatási Programot.

Juhász Árpád: geológus, TV2, szerkesztő, magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja. Kutatási terület: számos televíziós sorozat szerzője, szerkesztője, pl. 1. A rabszolgák szigetén (Zanzibár) 2. A Homo sapiens szülőföldjén 3. A szamburuk otthonában 4. Esőerdő a sivatagban 5. Egy este a turkanáknál 6. Visszatérés a Baringo-tóhoz.

Juhász Péter Gergő: agrármérnök (nyíregyháza, Gödöllő), SZIE Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszéke, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, doktorandusz. A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület elnöke. Kutatási terület: Fejlesztési tanácsadó, előadó több afrikai országban (Malawi, Mozambik, Szváziföld, Dél-Afrikai Köztársaság, Namíbia, Zambia)

K. Németh András: történész, múzeumvezető régész-muzeológus - Simontornyai Vármúzeum Kutatási terület: középkori és kora újkori történelmi Magyarország, és Tolna megye, egyházi topográfia

Kajtár István: egyetemi tanár, PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék. Kutatási terület: Egyetemes és magyar állam- és jogtörténet, ezen belül: városi jog, az osztrák jog magyarországi recepciója. A 19. századi modern állam és jog kialakulása, jogi kultúrtörténet, a jogi oktatás intézményeinek története, haditengerészeti jog, regionális folyamatok

Kákai László: a Pécsi Tudományegyetem Politikai Tanulmányok Tanszékének habilitált docense. A Civil Szemle szerkesztőbizottsági tagja. Tudományos tevékenysége mellett számos civil szervezetben tölt be vezető tisztséget. Kutatási terület: civil szervezetek, önkormányzatok

Käkönen, Jyrki: egyetemi tanár (Jean Monnet díjas professzor), Tallin University, Nemzetközi kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszéke

Kanizsay Endre: agrármérnök, SZIE Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszéke c. egyetemi tanár, nemzetközi főtanácsadó. Kutatási terület: A fejlődő országok mezőgazdasági fejlesztési kérdései. FAO-szakértőként dolgozott több mint három évig Szudánban és Brazíliában, míg egyetemi tanárként mintegy 15 afrikai országban a fejlesztés és együttműködés lehetőségeit vizsgálja.

Kármán Marianna: irodalmár, fordító, arabista. Doktorandusz hallgató a PPKE BTK-n.

Kashaga, Frateline: master jelölt és óraadó/segédoktató a Fejlődési Tanulmányok Intézetében, a Dar es Salaam-i Egyetemen, Tanzániában. Ugyanitt BA fokozatot szerzett szociológiából. A TAYOTA (Tanzanian Youth Team for Campaign against AIDS) nevű civil szervezet volt titkára, jelenleg is aktív tagja. Kutatási terület: Tanzánia társadalmi szerkezete, a globalizáció trendjei és problémái a fejlődő országokban.

Keresztesi József: kritikus, szerkesztő

Keserű Dávid: politológus; projektmenedzser, IDResearch Kft. Kutatási terület: Ausztrália, az Ausztrál Nemzetközösség politikai, kormányzati rendszere, a föderális államszerkezet kialakulása és fejlődése, Ausztrália a nemzetközi viszonyrendszerben

Kicsindi Edina: néprajzkutató-történész, tudományos segédmunkatárs, Pécsi Tudományegyetem, BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. Kutatási terület: A magyarországi Afrika-kép alakulása az egzotikum szempontjából. 1850-1918 között a korabeli sajtó tükrében (sajtóprezentáció, magyar és német nyelvű sajtó, kolonializmuskép).

Kicsindi Edina: néprajzkutató-történész, tudományos segédmunkatárs, PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.

Kincses Áron: geográfus (Ph.D.), a Központi Statisztikai Hivatal Vezető tanácsosa,

Kiss Álmos Péter: biztonságpolitikai szakértő, a ZMNE doktorandusz hallgatója, az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek nyugállományú tagja

Kiss Judit: közgazdász, MTA Világgazdasági Kutató Intézet. Kutatási terület: fejlődés-gazdaságtan, Afrika gazdasági kérdései, különös tekintettel a kelet-afrikai régióra, illetve az agrárgazdaságra és a külgazdaságra.

Koller Inez Zsófia: a politikatudományok doktora, egyetemi adjunktus, PTE FEEK Andragógia Intézet

Kovács Máté: Budapesten (ELTE), Havannában és Párizsban (Sorbonne) folytatott tanulmányok után magyar, francia és spanyol szakon szerzett tanári oklevelet, majd neveléstudományból doktorált. Szakmai pályafutása során a kulturális politika és a nemzetközi kulturális együttműködés kérdéseivel foglalkozott, mint a Magyar UNESCO Bizottság munkatársa, illetve főtitkárhelyettese (1963-1979), valamint az UNESCO (Párizs) Kulturális Politikai Osztályának munkatársa, később vezetője (1980-2001). Nyugdíjba vonulása után 2002-ben megbízást kapott az Afrikai Kulturális Politikai Obszervatórium (OCPA, Maputo, Mozambik) létrehozására. Jelenleg az Obszervatórium kutatási koordinátora. Mintegy 150 magyar, francia, angol és spanyol nyelven megjelent cikk, tanulmány, jelentés, előadás és könyv szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője.

Kőszegfalvi György: professzor, PTE TTK

Krasznai Zoltán: történész. Kutatási terület: kisebbségek, propaganda és oktatás a két világháború közötti időszakban

Kubassek János: geográfus, múzeumigazgató, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, A Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja. Kutatási terület: magyar utazók, földrajzi felfedezők tevékenysége, a geográfia tudománytörténete, regionális földrajz, karsztmorfológia.

Lang’at, Daniel: újságíró, jelenleg Kenya egyik legnagyobb kórházának (Moi Hospital, Eldoret) kommunikációs tisztviselőjeként dolgozik

Lángh Júlia: író, újságíró

Langole, Stephen (Uganda): Oktató a gulu-i University Institute of Piece and Strategic Studies-ben.

Laufer Balázs: százados, Ph.D. hallgató, ZMNE

Lerner János: geográfus, szerkesztő a Spektrum Televízióban. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja. Kutatási terület: ökoturizmus.

Lóczy Dénes: intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens, PTE TTK Környezetföldrajzi és Tájvédelmi Tanszék. Kutatási terület: természetföldrajz, tájökológia, tájértékelés, környezetvédelem, folyóvízi geomorfológia

Lőrincz Katalin: pályázati menedzser, önkéntes tagja a Tanzánia Barátai Alapítványnak, melynek keretében egy tanzán település (Gidamba) iskolaépítésében segédkezik.

Máthé László: történész, diplomata. Külügyminisztérium (a vilniusi magyar nagykövetség első beosztott diplomatája). Az ELTE Afrikanisztikai Oktatási Program előadója. Kutatási terület: az orvostudomány és az imperializmus kapcsolata; Nyugat-Afrika 19-20. századi története.

Mayer Lajos László: jogász, nyugalmazott diplomata. Külképviseleti szolgálatai közül Afrikában 1965-69 között Etiópiában, Nigériában 1975-79 és a Dél-afrikai Köztársaságban 2000-2005 között dolgozott. Afrika politikai, gazdasági kérdéseivel, afrikai konfliktusokkal foglalkozik. Figyelemmel kíséri az Afrikai Unió szerepét a kontinens problémáinak megoldásában, a békefenntartásban, a NEPAD megvalósításának lehetőségeit, annak gazdasági-politikai realitásait. Kiemelten foglalkozik az Európai Unió Afrika-politikájának alakulásával, az oda irányuló segélyezés eredményességének felmérésével és hatásaival.

Mészáros Enikő: társadalmi kapcsolatokért felelős munkatárs, Magyarországi Jane Goodall Intézet

Mészáros Zsolt: doktorandusz hallgató, ELTE BTK

Mihálffy Balázs: író, a Magyar Iszlám Közösség sejkje

Mohay Ágoston: egyetemi adjunktus, PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék. Kutatási terület: Európai Parlament, nemzeti parlamentek az Európai Unióban, az uniós polgárság, nemzetközi migráció és menekültügy szabályozása a nemzetközi és uniós jogban

Molnár Zsolt: kommunikációs és marketing szakember. Afrikában a Humana People to People elnevezésű dán segélyszervezet égisze alatt dolgozott. Namíbiában önkéntesként vett részt a TCE (Total Control of the Epidemic) elnevezésű országos HIV/AIDS ellenes felvilágosító kampányban. Feladata a program lokális és regionális kommunikációja, valamint a helyi munkatársak szakmai segítése volt. Malawiban egy helyi használtruha-kereskedelmi hálózat munkájában mint marketinges vett részt, szintén önkéntesként.

Morenth Péter: a budapesti Lesothoi Királyság Konzulátusának vezetője, tb. Konzul, a Magyarországon Akkreditált Tiszteletbeli Konzuli Testület alelnöke, az AHEAD Global Kht. Felügyelő Bizottságának tagja. Az Afrika-szakot 1991-ben végezte el az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Kutatási terület: általánosan Kelet- és Dél-Afrika történelme és e régiók jelenlegi gazdasági és politikai helyzete. Speciálisan: a kelet-afrikai szuahéli városállamok kialakulása és fejlődése. A Lesothoi Királyság történelme és politikája, helyzete a SADC országok között. A magyar gazdasági diplomácia lehetőségei Afrikában, a fejlesztéspolitika lehetőségei az Európai Unió EDF projektje és egyéb fejlesztési programok keretében.

Mwamfupe, Davis George: földrajztudós, a Dar es Salaam University College of Education adjunktusa. Kutatási terület: népesség és természeti erőforrások, jövedelemforrás és szegénység, urbanizáció

Nagy József: közgazdász, vállalkozó. A Tanzánia Barátai Alapítvány kuratóriumának tagja, melynek keretében egy tanzán település (Gidamba) iskolaépítésének műszaki koordinátora.

Nagy Noémi: jogász, az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársa. Kutatási terület: nyelvi jogok, emberi jogok.

Nagy Roland: doktorandusz, PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

Németh Balázs: egyetemi docens, intézetigazgató, tanszékvezető-helyettes PTE FEEK Andragógia Intézet, Alkalmazott Andragógia Intézeti Tanszék

P. Niboye, Elliott: Ausztriában a linzi Johannes Kepler egyetemen szerezte meg doktori fokozatát. Jelenleg egyetemi adjunktus a Fejlődési Tanulmányok Intézetében, a Dar es Salaam-i Egyetemen, Tanzániában. Kutatási terület: globalizációs hatások a fejlődő térségekben, a kis- és középvállalkozások lehetőségei Kelet-Afrikában, a vállalkozási kultúra fejlesztése Tanzániában.

Pánovics Attila: egyetemi adjunktus, PTE ÁJK Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási területe: környezetjog, civil szervezetek, részvétel

Pap Norbert: egyetemi docens, tanszékvezető, Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Kutatási terület: Földrajzi tényezők a nemzetközi kapcsolatokban, a geopolitikai gondolkodás forrásai, jellege, a fejlesztéspolitika különböző jellegű kulturális terekben. 

Patty Petra: projektmenedzser, 2008-ban végzett a Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán.

Paulics Petra: az ELTE TÁTK Kulturális Antropológia szakcsoport és az ELTE BTK Francia Tanszék hallgatója. Pénzügyi és számviteli ügyintéző francia és portugál nyelven az EDS Magyarország Kft.-nél. Kutatási terület: újraéledő identitástudat egy dél-brazíliai magyar közösségben.

Póczik Szilveszter: Nyelvész, kriminológus. A történelemtudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet. Kutatási terület: kisebbségkutatás, romakutatás, biztonságpolitika, migráció.

Radics Péter: újságíró, joghallgató a PTE Állam- és Jogtudományi karán. 2008-as tanzániai tanulmányútja során egy társával többek közt filmet forgattak az ISWiT nemzetközi hallgatói fesztiválról, valamint a tanzániai jogrendszer modernizációs kísérleteiről tájékozódott.

Pócs Tamás: botanikus, ny. egyetemi tanár, akadémikus, Eszterházy Károly Főiskola Növénytani Tanszéke, Eger, A Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja. Kutatási terület: Az afrikai esőerdők ökológiája, különös tekintettel az erdők vízgazdálkodásában és talajvédelmében betöltött szerepére; trópusi afrikai mohacsoportok taxonómia revíziója és növényföldrajzi étékelése.

Pólyi Csaba: nagykövet, a földtudományok doktora, címzetes főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Főiskola

Reményi Péter: egyetemi adjunktus, PTE TTK Földrajzi Intézet. Kutatási terület: Délkelet-Európa politikai földrajza, geopolitikája, településhálózata, a politikai földrajzi változások és a településhálózat összefüggései.

Rédei Mária: a földrajztudományok MTA doktora, D.Sc., Nyugat-Magyarországi Egyetem

Rosta Máté: történelem-földraj szakos tanár, hadtörténész hallgató

Sáfrány József: rendező - operatőr - szerkesztő. Magyar Televízió NATURA Szerkesztőség. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja. Kutatási terület: Számos afrikai témájú film szerkesztője, operatőre.

Sándor Ferenc: agrármérnök, Penal Reform International szervezet (Prison Farms Programme Advisor for Central, Eastern and Southern Africa). Kutatási terület: afrikai agrártechnológiák, agroökológia.

Sárkány Mihály: néprajzkutató, tudományos főmunkatárs az MTA Néprajzi Kutatóintézetében, egyetemi docens az ELTE Társadalomtudományi Karának Kulturális Antropológia Szakcsoportjában. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja. Kutatási terület: Kenya, kikuju falvak, a kistermelők kávétermesztése, antropológia

Sárkány Mihály: néprajzkutató, tudományos főmunkatárs az MTA Néprajzi Kutatóintézetében, egyetemi docens az ELTE Társadalomtudományi Karának Kulturális Antropológia Szakcsoportjában. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja. Kutatási terület: Kenya, kikuju falvak, a kistermelők kávétermesztése, antropológia

Schumiczky Lilla: az ELTE BTK filozófia és turkológia szakos, illetve az AfrikanisztikaProgramban résztvevő hallgatója 2001-től. 2003 óta a Miskolci Egyetem kulturális antropológiát is hallgat. 2005 júnuis-július Gambiában, Darmanban falukutatást végzett egy serahuli népcsoport lakta faluban. Ugyanezen a nyáron Sierra Leonéban (Kenema, Largo) libériaknak fenntartott menekülttáborban végzett akcióantropológiai kutatást.

Schweitzer Gábor: Jogász, MTA Jogtudományi Intézet. Kutatási terület: alkotmányjog, jogtörténet

Sebestyén Éva: néprajzkutató. Coda Társadalomkutató Kft., az ELTE Afrikanisztikai Oktatási Program előadója. Kutatási terület: föld és hatalom az angolai falvak történeti irataiban, írás használata a volt portugál gyarmatokon Afrikában, Magyar László angolai tevékenységére vonatkozó forráskutatás.

Senghore, Aboubacar Abdullah: tanszékvezető egyetemi tanát a University of The Gambia Társadalomtudományi Tanszékén. Szakterülete a nemzetközi jog.

Soltész Béla: PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolája. Kutatási terület: Latin Amerika

Somlyódyné Pfeil Edit: egyetemi oktató, Széchenyi István Egyetem. Kutatási terület: A helyi-területi közigazgatás területpolitikai összefüggései. A városi kormányzás és a területi együttműködés intézményesítése. Közszolgáltatások szervezése és menedzselése.

Somogyi Gyula: irodalomtörténész, diplomata, PhD aspiráns. Külügyminisztérium (2007-től a genfi Magyar Állandó ENSZ Képviselet leszerelési ügyekkel foglalkozó beosztott diplomatája). Kutatási terület: a gyalogsági aknák és a kézi- és könnyű fegyverek afrikai vonatkozásai; irodalomtörténészként a 20. századi emlékiratok keletkezéstörténete.

Steier József: közgazdász, energetikai szakember. A közép-európai Gázterminál Zrt. vezérigazgatója. Az Afrikai-Magyar Egyesület felügyelőbizottságának elnöke.

Suha György: nagykövet, főkonzul, a Gambiai Köztársaság bécsi állandó képviselője az UNIDO és a CTBTO mellett. A Magyar Köztársaságban Akkreditált Tiszteletbeli Konzuli Testület alapító elnöke, a budapesti Geopolitikai Tanács Afrika Kutatási Központ vezetője, EuropeAid szakértő (Brüsszel). Kutatási terület: nyugat-afrikai térség regionális politikai folyamatai, nemzetközi fejlesztési együttműködés, multilaterális diplomácia

Szabó Gábor: egyetemi docens, PTE-ÁJK Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék. Kutatási terület: globalizáció, emberi jogok

Szabó Lóránd: történész, egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Újkortörténeti Tanszékén. Kutatási terület: belga (és) francia gyarmatosítás Kongóban a 19-20. század fordulóján.

Szabó Lóránd: történész, egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Újkortörténeti Tanszékén. Kutatási terület: belga (és) francia gyarmatosítás Kongóban a 19-20. század fordulóján.

Szalai Mónika: projekt asszisztens, IDResearch Kft.

Szalay Tamás: irodalomtörténész, kulturális menedzser Kutatási terület: a modern és posztmodern költészet elmélete

Szalayné Sándor Erzsébet: egyetemi docens, igazgató PTE ÁJK Európa Központ. Kutatási terület: Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban: uniós polgárság, az uniós alapjogok és alapszabadságok konvergenciája. Nemzetközi jog és uniós jog egymásra hatása az alapjogok terén.

Szénászky Mária: a PTE BTK-TTK kari könyvtárának igazgatója.

Szilasi Ildikó: közgazdász, kulturális antropológus, afrikanista. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Néprajz- és Kulturális Antropológia Doktori Programjának másodéves hallgatója. Az Afrikai-Magyar Egyesület koordinátora. Kutatási terület: kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-Afrika. Fejlesztés és antropológia. Tárgyi kultúra változása. Fiatalkorúakat érintő társadalmi problémák Afrikában.

Szilágyi István: egyetemi tanár, PTE TTK Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Kutatási terület: Geopolitika, Összehasonlító geopolitika, Nemzetközi viszonyok elmélete, Kulturális diplomácia, Mediterráneum a XX. században, Demokrácia építés és modernizáció Latin-Amerikában, Dél-Európában és Kelet-Közép-Európában, az EU kohéziós és regionális politikája.

Szliman, Ahmed (Mauritánia): a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett mérnök. A Szahara Kulturális Alapítvány elnöke.

Szombathy Zoltán: arabista, adjunktus. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Az ELTE Afrikanisztikai Oktatési Program előadója. Kutatási terület: az iszlám kultúra Fekete-Afrikában.

T. Horváth Attila: könyvtáros, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtára. Az ELTE Afrikanisztikai Oktatási Program előadója. Kutatási terület: a kelet-afrikai karaván-kereskedelem története; szuahéli nyelv és kultúra; Ruanda és Burundi legújabb kori története
Takáts Gergely: politológus, PTE BTK

Takáts József: egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Tarrósy István: a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékének oktatója. Az Afrika Tanulmányok folyóirat alapító-szerkesztője és kiadója. A pécsi Afrika Kutatóközpont titkára és koordinátora. Kutatási terület: globalizáció, Észak-Dél kapcsolatok, a Kelet-afrikai Közösség, kelet-afrikai regionalizáció, a kelet-afrikai geopolitikai tér, Tanzánia államfejlődése az 1960-as évektől, sino-afrikai kapcsolatok.

Ternák Gábor: a Baranya Megyei Kórház Infektológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. Három szakvizsgával rendelkezik (belgyógyászat, fertőző betegségek, trópusi betegségek). Több orvosi társaságnak, valamint a Magyar Infektológiai Társaságnak, illetve az Infektológiai Szakmai Kollégium tagja, Országos Infektológus Szakfőorvos. Több mint száz hazai és nemzetközi publikációval rendelkezik, számos egyetemi tankönyv és jegyzet szerzője. A PTE ÁOK Infektológiai, Katasztrófa-orvostani és Oxyológiai Intézetének igazgatója. Az Európai Infektológiai Társaságban Magyarország szakmai képviseletét látja el. A világ számos pontján vett részt orvosi missziókban, vagy volt jelen választási megfigyelőként (Nigéria, Laosz, Öböl Háború, Kambodzsa). A Magyar Köztársaság Csillagrendjének kitüntetettje.

Tesfay Sába: az ELTE BTK néprajztudományok doktori iskola hallgatója.

Teszler Vendel: társadalomkutató, újságíró, az ELTE „Európai etnológia” doktori programjának PhD hallgatója

Tiba Zoltán: közgazdász, MTA Világgazdasági Kutatóintézet. Kutatási Terület: Élelmezésbiztonság, élelmiszersegélyek, Malawi és dél-afrikai régió.

Tomsits Abigél: az ELTE BTK kulturális antropológia és angol nyelv és irodalom szak, illetve az Afikanisztika program hallgatója 2004-től. 2005. június-júliusban Gambiában, Dramanban falukutatást végzett egy serahuli népcsoport lakta faluban.

Tóth József: ny. egyetemi tanár, DSc, Professor Emeritus, PTE Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék. Kutatási terület: Népesség- és településföldrajz, település- és területfejlesztés, térszerkezeti kérdések.

Tóth Norbert: jogász, tudományos segédmunkatárs, MTA Etnikai- és Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. Kutatási terület: Afrikai Integráció, kisebbségpolitika, a területi autonómia kérdése a nemzetközi jogban.

Trócsányi András: egyetemi docens, PTE TTK. Kutatási terület: Kulturális földrajz, a kulturális gazdaság térbeli megnyilvánulásai, településszerkezeti hatásai

Tuka Ágnes: a PTE BTK habilitált docense, a Politikai Tanulmányok Tanszékének tanszékvezetője, 15 éve kutatja az Európai Parlament működését.

Turóczi Ildikó: erdélyi származású író, háziorvos

Urbán Ferenc: migrációs elemző, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Varga János: agrármérnök, SZIE Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszéke (a tanszék alapítója és vezetője, Professzor Emeritus főtanácsosa). Kutatási terület: A fejlődő országok mezőgazdasági – vállalatgazdasági kérdései. Több, mint nyolc évig FAO – szakértőként (Tanzániában és Jemenben), később pedig oktatási és kutatási projektek vezetőjeként itthon dolgozott.

Varga Róbert: nyelvész, a PTE Francia Tanszékének tudományos segédmunkatársa.

Végh Dalma: politológus, a PTE Politikai Tanulmányok Tanszék.

Vityi Dorottya: kultúrantropológus, az ELTE BTK kulturális antropológia szakos hallgatója.

Vojnits András: zoológus, nyugdíjas kutató, tanár, az MTA Zoológiai Bizottsága, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya és a Magyar Rovartani Társaság volt titkára, a Magyar Földrajzi Társaság Expedíciós Szakosztályának elnöke, a Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagja Kutatási terület: Afrika rovarvilága, természetvédelmi kérdések.

Vörös Zoltán: politológus, doktorandusz; projektmenedzser IDResearch Kft. Kutatási terület: Kína

Wade, James H.: antropológus, egyetemi oktató (művészettörténet). Maiduguri Egyetem (Nigéria). Kutatási terület: Az anyagi kultúra és a rítusok kérdései a Mandara hegység csádi nyelvet beszélő fali népcsoportja, illetve a szomszédos népek körében.

Wetzel Tamás: jogász PhD, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa

Zámbó Péter: rendőr ezredes, Pécsi Határőr Igazgatóság

Zimborán Gábor: régész-múzeológus; ELTE-BTK Történelemtudományok Doktori Iskola (doktorandusz) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, az ELTE Afrikanisztikai Oktatási Program előadója. Kutatási terület: Fekete-Afrika és a Szahara régészete és prekoloniális története; a nyugat-afrikai államalakulatok korai története; a Nyugat-Szahara modern kori története.
Újdonság
Kosár
A kosár 0 terméket tartalmaz.
Kiemelt ajánlataink
Marsai Viktor - Hettyey András
Szomália - állami összeomlás és konszolidáció Afrika Szarván
210 oldal
Ára: 2490 Ft

Szomália kapcsán mindenki hozzászokott a rossz hírekhez. Háború, kalóz-kodás, merényletek, robbantás, államkudarc, lázadók, iszlamisták, a „Nyugat” csődje – ezek azok a fogalmak, amelyeket a legtöbben ehhez a kelet-afrikai országhoz kapcsolnak.

De melyek azok az okok, amelyek ide vezettek, és hogyan élnek az emberek Afrika Szarván? Két fiatal kutató, ...

Klemensits Péter
Páncélos háború Észak-Afrikában (1940–1943)
200 oldal
Ára: 2400 Ft

A háborús hadszínterek közül mindig is az észak-afrikai volt a legkülönlegesebb, különösen az európaiak számára. Az ókori titkok, a hatalmas ismeretlen, a kietlen sivatagok, a kutatók és a hadtörténet rajongók figyelmét is felkeltették az évek során, korántsem véletlenül. A második világháború során olyan parancsnokok szereztek maguknak hírnevet ezen a hadszínt...

AFRIKA TANULMÁNYOK
AFRIKA TANULMÁNYOK XIII/1-2.
134 oldal
Ára: 1790 Ft

Kelet-afrikai regionális biztonsági kérdések
Monetáris politikai kihívások a szubszaharai régióban
A nők és a földkérdés Kelet-Afrikában
Női genitális csonkítás: múlt és jelen
Az 1994 előtti médiadiskurzus szerepe a háborús nemi erőszak-cselekményekben